Wednesday, March 11, 2015

Càrrecs en una emissora de ràdio

En les emissores de radi podem trobar diferents tipus de càrrecs:

Propietaris (Consell d'Administració)
 
En primer lloc, en el més alt de l'organigrama, se situen els propietaris de l'emissora, representats generalment en un Consell d'Administració. Aquest Consell és el que, entre altres coses, aprova els pressupostos i nomena càrrecs amb responsabilitat, com és el cas, per exemple, del director general. Cal tenir en compte que el nom utilitzat pels consells per a designar un càrrec pot ser diferent en cada empresa, a pesar que desenvolupen tasques pràcticament idèntiques. Per açò, no ha d'estranyar-te que a un director general també se li denomine gerent o coordinador.

Director general i director financer

Per sota dels propietaris trobem als directors, nomenats directament pel Consell d'Administració. El director general portarà tot el pes de l'emissora i haurà de complir amb els objectius que el Consell dictamine. Per la seua banda, el director financer és el responsable d'organitzar i controlar les finances de l'empresa. Habitualment, en les grans xarxes els directors generals i financers tenen adscrits un ampli departament administratiu.

Director de programes, director de producció, responsable o cap tècnic, responsable o cap comercial, i responsable de les relacions públiques

Seguint l'ordre de l'organigrama que ens ocupa arribem a un àmbit en el qual trobem diversos càrrecs amb diferents responsabilitats, dels quals depenen també una altra sèrie de càrrecs d'inferior categoria.

El director de programes és l'encarregat de coordinar tots els espais que es produeixen en l'emissora. D'ell dependran els directors dels serveis informatius, dels espais musicals i dels esportius.

Per la seua banda, el director de producció té la responsabilitat d'organitzar tots enregistraments d'anuncis, ja siguen promocions internes de la pròpia emissora, ja siga qualsevol tipus de publicitat exterior (comercial o institucional). Est, a més, haurà d'estar molt bé coordinat amb els responsables comercials i amb el director de programes. En moltes emissores el director de producció sol dependre directament del de programes, com a conseqüència de l'alt grau de sintonia que han de tenir aquests dos responsables. En altres estacions, tots dos càrrecs estan en el mateix escalafó de l'organigrama.

El cap tècnic i el seu equip han de mantenir i conduir tot l'equipament d'alta i baixa freqüència de l'emissora, mentre que el cap comercial té com a principal objectiu dirigir el departament de vendes de la ràdio. La seua responsabilitat i la dels agents comercials que estan integrats en el seu departament és la de proporcionar ingressos a l'emissora i, aconseguir, per tant, el major nombre d'anunciants possible.


Finalment, el responsable de les relacions públiques vetlarà perquè l'emissora manté bones relacions i bons contactes amb tot l'entorn (polític, econòmic, cultural, social) que puga ser d'interès per a la ràdio.

La resta del personal

Si bé hem enumerat els llocs amb responsabilitats dins de l'organigrama, és necessari també referir-nos a la resta del personal que es pot observar en la plantilla d'una gran emissora.

Dins de la zona d'alta adreça trobarem a l'equip d'administratius (secretàries/us, auxiliars, recepcionistes…), que donarà el tractament oportú a totes les tramitacions administratives i a l'atenció personal i telefònica que es genera en una empresa radiofònica.

En l'àrea de programes localitzem a: productors, locutors, redactors (ja siguen d'informació general o d'esports), treballadors de l'àrea de musicals, que van des dels presentadors de música, fins als encarregats de la discoteca i els seus respectius responsables.


No comments: